Untitled Document
     
 
       
  
        
 
     
   
    미관풍치, 미풍양속 유지
공중의 위해방지 및 건강하고 쾌적한 도시환경 조성
디자인 중심의 옥외광고제작 환경 조성
디자인을 기초로 한 옥외광고 신기술, 신기자재 개발보급
기능과 기술을 가진 자가 사업할 수 있는 산업으로 지도·육성
 
   
   
행정안전부, 한국옥외광고협회중앙회
 
     
   
   

 
     
   
       
    출품부문  
    ○ 기설치광고물
○ 창작광고물(디자인 시안 및 모형)